22 april 16:00-17:00

ICF Sverige Årsmöte/
Föreningsstämma 2024

Ett tillfälle för dig som medlem att uppdatera dig på vad som hänt och händer inom ICF Sverige. 

Detta event är endast öppet för ICF Sveriges medlemmar och du behöver ange ditt medlems nummer när du anmäler dig. Du hittar ditt medlems nummer samt förfallodatum för ditt medlemskap i din profil på hemsidan. 

  • Ladda ner föreningens stadgar här.
  • Ladda ner Verksamhetsberättelsen/Årsredovisningen här
  • Ladda ner Revisionsberättelsen här
  • Ladda ner Valberedningens förslag på styrelse här
  • Ladda ner förslag till stadgeändringar här
  • Ladda ner verksamhetsplan här


Väl mött 
Styrelsen ICF Sverige

Vi träffas Online

Då vi har medlemmar över hela Sveriges avlånga land samt att vi med hjälp av dagens teknik enkelt når alla våra medlemmar så har vi valt att förlägga årsmötet digitalt. Länk till Zoom erhåller du i det bekräftelse mejl som skickas till den e-post du anger när du anmäler dig. 

Agenda

16:00

Agenda

1. Val av ordförande på årsmötet 

2. Val av mötessekreterare 

3. Godkännande av röstlängd 

4. Val av två justeringspersoner och val av rösträknare 

5. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning 

6. Godkännande av föredragningslista 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och övriga redovisningshandlingar för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret 

8. Revisorns berättelse 

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret 

10. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 

11. Fastställande av medlemsavgifter 

12. Bestämmande av ev. ersättning till styrelse, revisor och valberedningens ledamöter 

13. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret 

14. Val av styrelseordförande 

15. Fastställande av antal samt val av övriga ledamöter i styrelsen 

16. Val av revisor och ev. revisorsuppleant

17. Val av ledamöter i valberedningen, däribland sammankallande 

18. Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet 

19. Behandling av inkomna motioner 

20. Övriga frågor.

Read more